Ngày 15-9, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1923/UBND-NL về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên địa bàn tỉnh.

Nguồn Báo Gia Lai : https://baogialai.com.vn/channel/8301/202009/gia-lai-khan-truong-trien-khai-ung-pho-ap-thap-nhiet-doi-co-kha-nang-manh-len-thanh-bao-5700261/