Từ ngày 11-10-2020, thông tư 26/2020 có hiệu lực thi hành (sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh bậc trung học – Thông tư 58/2011). Dưới đây là bốn điểm đáng chú ý của thông tư này.

THÙY TRANG

Nguồn PLO : https://plo.vn/xa-hoi/kiem-tra-danh-gia-hoc-sinh-thcs-thpt-4-diem-moi-tu-1110-942772.html